Truyền Hình Trực Tuyến: Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Tử Đạo cấp Giáo phận, tại giáo xứ Kẻ Sặt, lúc 9 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2018.Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Tử Đạo giáo phận Hải Phòng

<