Trực tiếp Vọng Phục Sinh Tại TGP Huế

Trực tiếp Vọng Phục Sinh tại TGp huế – canh thức Phuc Sinh 2020, Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020. Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020, trực tiếp Thánh Lễ ngày 11-4-2020. (Cập nhật tất cả Thánh Lễ của các Giáo Phận Tại Đây)

<