Trực tiếp: Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Khấn Trọn Đời Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam vào lúc 8g30, thứ Ba 30/06/2020 Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn

<