Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Huế 2022

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Huế vào lúc 8h30, ngày 19/3/2022


Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

<