Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Hà Nội 2021

Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Hà Nội 31-5-2021

1. Gioan PHẠM VĂN ĐÁT, sinh năm 1985, Giáo xứ Hà Thao

2. Giuse VŨ DUY GIÁP, sinh năm 1984, Giáo xứ Ngọc Thị

3. Phêrô NGUYỄN VĂN HẢI, sinh năm 1982, Giáo xứ Mang Sơn

4. Giuse TRẦN VĂN HÙNG, sinh năm 1964, Giáo xứ Phúc Lâm

5. Phêrô TRẦN DUY HƯƠNG, sinh năm 1983, Giáo xứ Công Xá

6. Luca Loan PHẠM XUÂN HƯỚNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Chuôn Trung

7. Giuse ĐẶNG VĂN KHOA, sinh năm 1986, Giáo xứ Đồng Bào

8. Giuse ĐINH VĂN LONG, sinh năm 1986, Giáo họ Cổ Liêu, Hoàng Nguyên

9. Phaolô TRẦN VĂN MINH, sinh năm 1986, Giáo xứ Phú Ốc

10. Antôn LÊ VĂN QUYẾT, sinh năm 1987, Giáo xứ Phù Tải

11. Antôn NGUYỄN CHÚC SINH, sinh năm 1983, Giáo xứ Tân Độ

12. Giuse VŨ VĂN THOAN, sinh năm 1983, Giáo xứ Vũ Điện

13. Gioan Baotixita MAI VĂN TRƯỜNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Canh Hoạch

14. Phêrô TRẦN VĂN VŨ, sinh năm 1988, Giáo họ Tràng Xa, Khoan Vỹ

15. Gioan TẠ ĐỨC VƯỢNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Phú Đa

<