Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế giáo phận Thanh Hóa 2019

Đại lễ Thánh Giuse – Quan thầy giáo phận Thanh Hóa & Truyền chức Phó tế vào lúc 8h30 thứ 3, ngày 19 tháng 3 năm 2019.

Sự kiện sẽ bắt đầu 7h50 ngày 19.3.2019! Cộng đoàn cùng hiệp thông với giáo phận Thanh Hóa và cầu nguyện cho các Tân Phó Tế

<