Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức linh mục Vinh 2021

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức linh mục Giáo phận Vinh vào lúc 8h00, ngày 25-7-2021. Thánh lễ do Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long chủ tế tại Nhà Thờ Chính Tóa Xã Đoài

<