Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục và Phó Tế Thái Bình 2021

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục và Phó Tế Giáo Phận Thái Bình vào lúc 7h30 ngày 8-12-2021 tại Nhà thờ Chính Toà Thái Bình

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục và Phó Tế Thái Bình 2021

<