Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ chủ sự Thánh Lễ tạ ơn Khánh Thành Chủng Viện, Từ Biệt Đức Tổng mãn nhiệm,Phong chức linh mục cho quý thầy Phó tế Micae Đậu Văn Dũng,Phêrô Nguyễn Văn Điệp,Antôn Vũ Văn Tiến,Phêrô Nguyễn Văn Sơn,Giuse Nguyễn Vẵn Tuấn tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa vào hồi 7h00 ngày 14/6/2018

Thánh lễ truyền chức Linh Mục Thánh Hóa

<