Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục TGP Huế 7-10-2020

Đức TGM Giuse sẽ chủ tế Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho các ứng viên dưới đây vào lúc 08g30 thứ Tư, ngày 07 tháng 10 năm 2020, tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam.

1. Thầy G.B. Trần Kim Cang, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Dương Sơn,
2. Thầy Maria GB. Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Sáo Cát,
3. Thầy Matthêô Phạm Khắc Huy, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Thiện Loại,
4. Thầy Giuse Trần Hưng, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Phường Tây,
5. Thầy Phêrô Nguyền Văn Lời, sinh năm 1988, thuộc Giáo xứ Thủy Yên,
6. Thầy Grêgôriô Nguyễn Đình Mỹ, sinh năm 1988, thuộc Giáo xứ Dạ Lê,
7. Thầy Anrê Phạm Tấn Thăng, sinh năm 1985, thuộc Giáo xứ Phường Tây,
8. Thầy Phaolô Nguyền Trung Thật, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Hói Dừa,
9. Thầy Gioakim Trần Minh Tín, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Hương Lâm,
10. Thầy Giacôbê Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Nước Ngọt.
11. Thầy Placide Phan Huy Hiếu, sinh năm 1972, gốc Giáo xứ Xuân Tình, Giáo phận Hà Tĩnh.

<