Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức linh mục TGP Hà Nội 2021

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức Linh Mục TGP Hà Nội vào lúc 9h30 ngày 3-12-2021 tại Giáo Xứ Hoàng Nguyên. Thánh Lễ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự.

Danh Sách các Tân Linh Mục

1. Thầy Gioan PHẠM VĂN ĐÁT, sinh năm 1985, Giáo xứ Hà Thao.

2. Thầy Giuse VŨ DUY GIÁP, sinh năm 1984, Giáo xứ Ngọc Thị.

3. Thầy Phêrô NGUYỄN VĂN HẢI, sinh năm 1982, Giáo xứ Mang Sơn.

4. Thầy Giuse TRẦN VĂN HÙNG, sinh năm 1964, Giáo xứ Phúc Lâm.

5. Thầy Phêrô TRẦN DUY HƯƠNG, sinh năm 1983, Giáo xứ Công Xá.

6. Thầy Luca Loan PHẠM XUÂN HƯỚNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Chuôn Trung.

7. Thầy Giuse ĐẶNG VĂN KHOA, sinh năm 1986, Giáo xứ Đồng Bào.

8. Thầy Giuse ĐINH VĂN LONG, sinh năm 1986, Giáo họ Cổ Liêu, Giáo xứ Hoàng Nguyên.

9. Thầy Phaolô TRẦN VĂN MINH, sinh năm 1986, Giáo xứ Phú Ốc.

10. Thầy Antôn LÊ VĂN QUYẾT, sinh năm 1987, Giáo xứ Phù Tải.

11. Thầy Antôn NGUYỄN CHÚC SINH, sinh năm 1983, Giáo xứ Tân Độ.

12. Thầy Giuse VŨ VĂN THOAN, sinh năm 1983, Giáo xứ Vũ Điện.

13. Thầy Gioan B. MAI VĂN TRƯỜNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Canh Hoạch.

14. Thầy Phêrô TRẦN VĂN VŨ, sinh năm 1988, Giáo họ Tràng Xa, Giáo xứ Khoan Vỹ.

15. Thầy Gioan TẠ ĐỨC VƯỢNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Phú Đa.

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức linh mục TGP Hà Nội 2021

<