Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn ngày 7/6/2019

Lịch Công Giáo Năm 2021