Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Phát Diệm ngày 26/8/2019

Trực tiếp

Thánh lễ truyền chức linh mục

Giáo phận Phát Diệm ngày 26/8/2019

<