Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Nha Trang 2022

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Nha Trang vào lúc 8h30, ngày 27-5-2022

DANH SÁCH CÁC PHÓ TẾ sẽ lãnh nhận Thánh Chức Linh Mục

1 Giuse Phan Thạch Bằng Giáo xứ Phước Hòa
2 Phêrô Trần Đức Chương Giáo xứ Tân Hội
3 Phêrô Mai Họa Giáo xứ Hòa Bình
4 Đaminh Lê Thiện Long Giáo xứ Hạnh Trí
5 Phêrô Đặng Minh Thiên Giáo xứ Tân Hội
6 Phêrô Bùi Đức Trịnh Giáo xứ Tân Hội
7 Phêrô Ngô Nhật Trường Giáo xứ Thạch Hà
8 Phêrô Hoàng Nguyên Anh Tuấn Giáo xứ Phú Phong
9 Phêrô Lê Duy Anh Tuấn Giáo xứ Hòa Nghĩa

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Nha Trang 2022

<