Trực tiếp Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục Mỹ Tho 2021

Trực tiếp Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục Mỹ Tho vào lúc 5h15 ngày 8-12-2021 tại Nhà Thờ Chính Toà Mỹ Tho

<