Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức Linh Mục Hải Phòng 2021

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Hải Phòng vào lúc 15h00, ngày 10-12-2021 tại TTMV Giáo Phận Hải Phòng

1. Thày Micae Nguyễn Hữu Báu
Sinh ngày 6 tháng 02 năm 1988, tại giáo xứ Bùi Hòa
Địa chỉ: Bùi Hòa – Tân Quang – Ninh Giang – Hải Dương

2. Thày Giuse Phạm Quang Danh
Sinh ngày 5 tháng 7 năm 1989, tại giáo họ Di Linh, giáo xứ Bùi Hòa
Địa chỉ: Di Linh – Tân Quang – Ninh Giang – Hải Dương

3. Thày Matthêu Nguyễn Văn Duy
Sinh ngày 17 tháng 9 năm 1986, tại giáo xứ An Thủy
Địa chỉ: An Thủy – Hiến Thành – Kinh Môn – Hải Dương

4. Thày Gioan Baotixita Đinh Văn Huynh
Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1988, tại giáo xứ Tiên Đôi
Địa chỉ: Tiên Đôi – Đoàn Lập – Tiên Lãng – Hải Phòng

5. Thày Gioan Baotixita Vũ Văn Nam
Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1988, tại giáo xứ An Quý
Địa chỉ: An Quý – Cộng Hiền – Vĩnh Bảo – Hải Phòng

6. Thày Đaminh Trần Văn Quảng
Sinh ngày 10 tháng 6 năm 1986, tại giáo xứ Phương Quan
Địa chỉ: Phương Quan – Lê Hồng – Thanh Miện – Hải Dương

7. Thày Phêrô Nguyễn Văn Thành
Sinh ngày 02 tháng 12 năm 1983, tại giáo xứ Chính Tòa
Địa chỉ: Số 5/855 Tôn Đức Thắng – Sở Dầu – Hồng Bàng – Hải Phòng

8. Thày Giuse Phạm Văn Thiền
Sinh ngày 04 tháng 8 năm 1987, tại giáo xứ Đông Xuyên
Địa chỉ: Đông Xuyên – Đoàn Lập – Tiên Lãng – Hải Phòng

<