Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Đà Nẵng 2018

Lịch Công Giáo Năm 2021

1. Thầy phó tế Giuse NGUYÊN HÙNG
2. Thầy phó tế Giuse PHẠM NGUYEN HUY
3. Thầy phó tế Đaminh TRẦN NGỌC HUY

Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Đà Nẵng 2018