Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức giám mục Hưng Hoá

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức giám mục Hưng Hoá | Trực tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến vào lúc 9h00 ngày 14-2-2022

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức giám mục Hưng Hoá

<