Trực tiếp Thánh lễ thứ Sáu ngày 31-7-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Sáu ngày 31-7-2020. Thánh Lễ Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên | 17g15 ngày 31/07/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

<