Trực tiếp: Thánh lễ thứ Sáu ngày 27/3/2020

Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh Lễ trực tuyến (Thứ Sáu 27/03/2020) Chủ tế: Lm. Giuse Cao Gia An, SJ