Trực tiếp Thánh lễ thứ Hai ngày 10-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Hai ngày 10-8-2020. Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai tuần 19 Thường Niên – Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

Lời Chúa: Ga 12, 24-26
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.

<