Trực tiếp Thánh Lễ thứ bảy ngày 6-6-2020

Trực tiếp Thánh Lễ thứ bẩy ngày 6-6-2020. Thánh Lễ được cử hành vào lúc 08g00 ngày 06.6.2020 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

<