Trực tuyến: Thánh lễ Tạ ơn do ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế 𝐕𝐚̀𝐨 𝐥𝐮́𝐜 𝟖𝐠𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟕.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟏𝟗 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐁𝐚̀ 𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧.Trực tuyến: Thánh lễ Tạ ơn do ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế 𝐕𝐚̀𝐨 𝐥𝐮́𝐜 𝟖𝐠𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟕.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟏𝟗 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐁𝐚̀ 𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧.

<