Trực tiếp thánh lễ rửa chân 2019

Lịch Công Giáo Năm 2021

Trực tiếp thánh lễ rửa chân 2019, Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn: Thánh Lễ Tiệc Ly 2019