Trực tiếp thánh lễ rửa chân 2019

Trực tiếp thánh lễ rửa chân 2019, Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn: Thánh Lễ Tiệc Ly 2019

<