Trực tiếp Thánh lễ ngày 4-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 4-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 9 Thường niên

 

Lời Chúa: Mc 12, 35-37

Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua Đa-vít? Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. Chính vua Đa-vít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? ” Đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú.

<