Trực tiếp Thánh lễ ngày 25-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 25-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 12 Thường niên (Click Thánh lễ 19h30)

Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày
Lời Chúa: Mt 8, 1-4

Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi. Rồi Đức Giêsu bảo anh: “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

<