Trực tiếp Thánh Lễ ngày 20-2-2021

Trực tiếp thánh lễ ngày 20-2-2021 – Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Thứ Tư Lễ Tro vào lúc 05h00, 17h00, 18h00 ngày 20.02.2021.

Trực tiếp Thánh Lễ

<