Trực tiếp Thánh lễ ngày 19-2-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 19-2-2021. Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu sau Lễ Tro vào lúc 5h30, 19h30

<