Trực tiếp Thánh lễ ngày 14-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 14-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư tuần 15 Thường niên vào lúc 5h00, 17h00, 19h30 (Luồng trực tiếp được phát đúng khung giờ trên!)

Lời Chúa: Mt 11, 25-27

Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan, thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

<