Trực tiếp Thánh lễ ngày 14-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 14-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 11 Thường niên vào lúc 5h15, 18h30

Lời Chúa: Mt 5, 38-42

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.”

<