Trực tiếp Thánh lễ ngày 13-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 13-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba tuần 15 Thường niên vào lúc 5h00, 17h00, 19h30

Xem thêm giờ các giáo phận Trực tiếp Thánh lễ tại đây

Lời Chúa: Mt 11, 20-24

Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Betsaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyrô và Siđôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tyrô và Siđôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Caphanaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sôđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Sôđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

<