Trực tiếp: Thánh lễ Kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu ngày 1-10-2020

Thánh lễ Kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu vào lúc 17h00, ngày 01-10-2020 tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn. Thánh lễ trực tuyến ngày 1-10-2020

<