THỨ 3 NGÀY 14/08/2018
– 14h00: Lần hạt suy tôn Lòng Chúa Thương Xót (tại Linh Đài)
– 16h30: Dâng hoa tôn vinh Mẹ La Vang (tại Linh Đài)
– 17h00: Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (tại Lễ Đài)
– 20h30: Cầu nguyện bên Mẹ La Vang (tại Linh Đài)

<