Trực tiếp Thánh lễ Khởi Đầu Sứ Vụ 31-3-2022

Trực tiếp Thánh lễ Khởi Đầu Sứ Vụ của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản tại Giáo phận Hải Phòng vào lúc 9h00, ngày 31-3-2022

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản nhận gậy Mục Tử
Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản nhận gậy Mục Tử
<