Trực tiếp Thánh Lễ Khấn Dòng 2021 tại Đan Viện Cát Minh Huế

Trực tiếp Thánh Lễ Khấn Dòng 2021 tại Đan Viện Cát Minh Huế – Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu tại Đan Viện Cát Minh Huế sẽ được cử hành vào lúc 06g00 ngày 24-6-2021 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.

<