Trực tiếp: Thánh Lễ Đại Triều Mừng Sinh Nhật Nước Trời Lần Thứ 187 Cha Thánh Phêrô Lê Tùy – 10h, ngày 11-10-2020

Trực tiếp: Thánh Lễ Đại Triều Mừng Sinh Nhật Nước Trời Lần Thứ 187 Cha Thánh Phêrô Lê Tùy. Thánh lễ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên  chủ sự vào lúc 10h00 ngày 11-10-2020 tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Phêrô Lê Tùy Bằng Sở

Thánh Lễ Đại Triều Mừng Sinh Nhật Nước Trời Lần Thứ 187 Cha Thánh Phêrô Lê Tùy

Thánh Lễ Đại Triều Mừng Sinh Nhật Nước Trời Lần Thứ 187 Cha Thánh Phêrô Lê Tùy

<