Trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật ngày 9-5-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 9-5-2021. Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh, vào lúc 7h00, 8h00,18h00, 19h30, 20h00

Thánh lễ lúc 18h00

Thánh lễ lúc 19h30

Thánh lễ lúc 20h00

Thánh lễ lúc 7h00

Thánh lễ lúc 8h00

<