Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 7-6-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 7-6-2020 – Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi vào lúc (7h00, 8h00, 20h00)

Thiên Chúa yêu thế gian (07.6.2020 – Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi)
Lời Chúa: Ga 3, 16-18

Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”.

<