Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật ngày 6-12-2020

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật ngày 6-12-2020 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng, năm B vào lúc 8h sáng và 8h tối
Lời Chúa: Mc 1, 1-8

Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa khởi đầu như sau:

Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia:

“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con,

người sẽ dọn đường cho Con.

Có tiếng người hô trong hoang địa:

Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa,

sửa lối cho thẳng để Người đi.”

Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: “Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”.

<