Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 5-7-2020 (5h, 8h, 20h)

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 5-7-2020 – Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật 14 TN vào lúc 5h00, 8h00, 20h

Thánh lễ lúc 20h tự động chạy

Thánh lễ lúc 5h

Thánh lễ lúc 8h

<