Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 3-5-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 3-5-2020. Thánh lễ trực tuyến hôm nay Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 2020 vào lúc (5h30, 8h00, 18h00, 19h30)Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

Thánh lễ Chúa Nhật lúc 19h30

Thánh lễ Chúa Nhật lúc 18h00

Thánh lễ Chúa Nhật lúc 8h00

Thánh lễ Chúa Nhật lúc 5h30

 

<