Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 28-2-2021

Trực tiếp thánh lễ ngày 28-2-2021 – Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật vào lúc 08h00, 18h00, 20h00 ngày 28.02.2021.

Thánh lễ lúc 20h

Thánh lễ lúc 18h

Thánh lễ lúc 08h00

<