Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 27-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 4-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 14 Thường niên B vào lúc 5h00, 6h00, 7h00, 8h00, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00

Trực tuyến Thánh Lễ

<