Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 23-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 23-8-2020 – Chúa Nhật 21 Thường niên, Năm A

<