Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 21-2-2021

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 21-2-2021 – Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật 1 Mùa Chay, năm B vào lúc 05h00, 17h00, 18h00, 19h30 ngày 21.02.2021.

Trực tiếp Thánh Lễ

<