Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 18-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 18-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật 16 Thường niên năm B vào lúc 5h00, 6h00, 7h00, 8h00, 17h00, 17h15, 17h30, 18h00, 19h00, 19h30, 20h00 

***Luồng trực tiếp! Quý cộng đoàn thông công bên dưới hoặc ấn vào khung giờ bên trên để tham dự***

  • 17h00: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế
  • 17h30: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế (Link)
  • 18h00: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế
  • 19h30: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt chủ tế

Lời Chúa: Mc 6, 30-34

Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, các Tông đồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, các ngài xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

<