Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 18-4-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật – Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 8h00, 18h00, 20h00 ngày 18/04/2021

Thánh lễ lúc 20h00

Thánh lễ lúc 8h00

<