Trực tiếp Thánh lễ Chúa nhật ngày 18-10-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa nhật ngày 18-10-2020 –  Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật 29 Thường niên, Năm A. Thánh lễ vào lúc 20h tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn

 

<