Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng 2020. Chủ tế Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật lúc 22h00 ngày 20-12-2020 linh mục Giuse Cao Gia AnCha Giuse Cao Gia An

<