Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 19-4-2020 lúc 7 giờ

Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 16h00, ngày 19-4-2020 nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Trực tuyến Thánh Lễ

Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020

<